FANDOM


Genasi2

Genasi ziemi

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Genasi ziemi

Kamienni książęta pochodzą ze związków ludzi i dżinów dao, pochodzących z Planu Żywiołu Ziemi – stanowią połączenie krwi oraz esencji gleb. Są mocni i uparci, tak samo jak ich przodkowie. Odrzuceni przez ród dao, żyją wśród ludzi, nigdy jednak nie zapomnieli o swoim nietypowym powiązaniu z fundamentalnym żywiołem planów. Pomimo ociężałości i ospałości, ich gniew budzi strach niczym potężne wstrząsy.

Osobowość: Genasi ziemi są z natury powolne i drobiazgowe. Nigdy się nie śpieszą. W przypadku konieczności podjęcia ważnej decyzji starają się rozważyć każdy problem z wielu stron i ostrożnie ważyć możliwe konsekwencje swoich działań. Genasi ziemi są cichymi osobnikami, chętnie przysłuchującymi się otoczeniu, choć zawsze przekonanymi o słuszności własnych poglądów. Choć cierpliwi, ich umysły są raczej zamknięte na nowe pomysły. Jeżeli są zadowoleni obecnym stanem rzeczy, postrzegają zmiany jako zbędne marnowanie energii. Nie będąc skorymi do gniewu, a jeszcze mniej do przebaczania, są niezawodnymi przyjaciółmi i trwałymi wrogami.

Opis fizyczny: Z wyglądu przypominają masywnych ludzi, powszechnie są natomiast mylone z krasnoludami - albo głazami. Pewna ilość ma szorstką skórę, która jest podobna do garści ziemi i skał, podczas gdy inni mają skórę gładką jak rzeźba w marmurze albo granicie, czasem z metalicznym blaskiem. Ich oczy mogą być jak kamienie szlachetne lub bezdenne, czarne jamy. Genasi ziemi posiadają ciężkie ciała i – niemal dosłownie – mięśnie ze stali, lecz ich raczej niskie sylwetki i ciemny kolor skóry często sprawia, że łatwo wtapiają się w otoczenie.

Relacje: Choć równie aroganckie co pozostałe genasi, potomkowie ziemi zazwyczaj wykazują dużą cierpliwość i przemilczają wiele kwestii, co sprawia, że ich pogarda wobec pozostałych ras pozostaje niezauważona. Większość preferuje osiadły tryb życia i niechętnie oddala się od miejsca swych narodzin, inni natomiast są zawsze zajęci przez poszukiwania skarbów ziemi, takich jak klejnoty i szlachetne metale. Genasi ziemi to przeważnie samotnicy i nie znoszą, gdy ktoś musi na nich czekać, pogania ich czy też proponuje nieuzasadnione, szybkie tempo. Inną ich cechą jest natomiast lojalność wobec towarzyszy – nie pozwolą, aby drobne spory czy różnice tworzyły różnice pomiędzy nimi i ich przyjaciółmi. W kunszcie kowalskim nie mają sobie równych – nawet krasnoludy nie są w stanie konkurować z nimi w obróbce stali i kamienia.

Charakter: Genasi ziemi starają się szukać równowagi w swych działaniach, więc zwykli być neutralni, jednak mają predyspozycje w kierunku stonowanej, linearnej natury praworządności. Nie pojmując, a tym bardziej nie mogąc przyjąć chaosu we wszechświecie wykazują niechęć wobec moralnych dylematów, które nie dotyczą ich bezpośrednio.

Ziemie: Genasi ziemi czują się jak w domu kiedykolwiek tylko dotkną stopą naturalnego podłoża. Ich przodkowie wywodzący się z żywiołu nie mają żadnych interesów związanych z żywymi istotami, więc genasi zwykle żyją pomiędzy swoimi ludzkimi krewniakami. Jako rasa, nie mają swoich ziem, jednak często można ich spotkać głęboko w górach, kanionach i w pobliżu naturalnych formacji skalnych pośród planów.

Wierzenia: Wielu genasi traktuje ziemię jako coś, co można by uznać za obiekt religijnej czci, choć mało który z nich podejmuje rolę kapłana. Z natury nie zmieniają łatwo poglądów i potrafią zachować skrajną wierność wobec swoich ideałów, nawet, jeśli logika zawiedzie w ich potwierdzeniu. Są zdecydowanie zbyt niezależni aby dołączyć do jakiejkolwiek frakcji, jednak część z nich wstępuje w szeregi Stowarzyszenia Porządku ze względu na ich stabilność.

Język: Genasi ziemi mówią w planarnym języku kupieckim, większość zna również ziemny.

Imiona: Genasi ziemi akceptują imię dane im przez ich ludzkich rodziców, które uzależnione jest od ich krainy ojczystej, często jednak stanowi wskazówkę wobec pewnych unikalnych cech wyglądu, które posiadają.

Poszukiwacze przygód: Jeżeli Genasi ziemi skupi się na jednej rzeczy, mało kto jest na tyle potężny, aby ich powstrzymać. Ci z kamiennych książąt, którzy kolekcjonują ukryte skarby ziemi przemierzą plany wzdłuż i wszerz, aby zdobyć metale szlachetne i drogocenne kamienie. Bardzo rzadko odrzucają swe dziedzictwo żywiołów, ze względu na pogardę dotykającą tych, którzy zostają odrzuceni przez swych rodziców dao i wybierają ścieżkę ochraniania swych ludzkich braci. Takie jednostki mogą wybrać drogę poszukiwaczy przygód, aby promować wolność i stabilność innych istot.

Odgrywanie: Jesteś istotą ziemi, najpotężniejszego z wszystkich żywiołów, jednak nikt ciebie nie rozumie i nie rozpoznaje twej prawdziwej wartości. To nie twoja wina – jesteś dość cierpliwy, aby stanąć im naprzeciwko i wytrwać. Nie pozwolisz też, aby ich błędy przeszkodziły twym planom. Nazywają cię upartym, ty jednak chętnie przyjmujesz ten tytuł. Istota z twoim pochodzeniem ma swoje przeznaczenie – obowiązek zapewnienia, aby twoje imię zostało wyryte w kartach historii.


Cechy rasowe: Edytuj

 * +2 do Siły, +2 do do Budowy, -2 do Roztropności, -2 do Charyzmy. Genasi ziemi są zdumiewająco dobrze zbudowani fizycznie, lecz potrafią być uparci i nie mają zbyt dobrej pamięci.
 * Średnio zbudowany humanoid.
 * Bazowa prędkość wynosi 9 metrów.
 * +2 do naturalnej klasy pancerza.
 * Odporność na kwas 10.
 * Zmiękczenie ziemi i kamienia (zn): Mogą używać tej umiejętności raz dziennie, podobnie jak druid o ich poziomie postaci.
 * Przejrzenie kamieni - ta zdolność nadaje genasi ziemi premię +2 do testów Przeszukiwania,
kiedy ten chce zauważyć niepospolite wyroby kamienne, jak śliskie ściany, nową konstrukcję, niebezpieczne powierzchnie, popękany i tym podobne, a także pułapki wykorzystujące kamienie (jak zapadnie czy płyty chodnikowe - przyciski). Genasi, który kroczy 3 metry od niepospolitego wyrobu kamiennego, może wykonać test Przeszukiwania tak, jakby aktywnie przeszukiwał. Może też użyć umiejętność Przeszukiwania do odnajdywania kamiennych pułapek tak, jak potrafi to łotrzyk.
 * Rasowy modyfikator +1 do rzutów obronnych przeciwko czarów i efektów powiązanych z ziemią. Wzrasta on o dodatkowe +1 co 5 poziomów postaci.
 * Rasowy modyfikator +2 do testów wyceny i rzemieślnictwa powiązanych z kamiennymi lub metalowymi przedmiotami.
 * Widzenie w ciemności do 18 metrów.
 * Automatyczne języki: Planarny Wspólny i typowy dla sfery rodzimej. Dodatkowe języki: każdy (z wyjątkiem sekretnych języków, takich jak druidzki).
 * Rodzinny plan: Każdy (zazwyczaj Plan Żywiołu Ziemi).
 * Ulubiona klasa: Wojownik.
 * Dostosowanie poziomu: +1. Genasi ziemi są odrobinę potężniejsze i wolniej nabywają poziomy niż większość standardowych ras.Genasi, Earth Edytuj

Bound by blood to the earth, the stone princes hail from the union of humans and dao from the Elemental Plane of Earth, and are ever bit as sturdy and stubborn as its natural residents. Abandoned by their genie ancestors, they live among humans never forgetting their unique connection to the fundamental elements of the planes. Though ponderous and slow to act, they can be as terrible as the quaking ground when brought to anger.

Personality: Earth genasi are slow and meticulous by nature. Never rushed when an important decision must be made, they try to consider any problem from all angles and carefully weigh the possible consequences of their actions. Earth genasi tend to be quiet individuals willing to listen thoroughly to those around them, though always with the certainty that their way is the right way. Though patient, they are often closed-minded to new ideas, seeing change as a waste of energy when they are content with the status quo. Slow to anger, and even slower to forget a slight, earth genasi make reliable friends and lasting enemies.

Physical Description: Resembling solidly built humans, earth genasi are commonly mistaken for dwarves — or sometimes boulders. Some have rough skin that resembles a handful of dirt and rock, while others have skin as smooth as marble or granite with a metallic sheen to it. Their eyes may be like gemstones, or bottomless black pits. Earth genasi have a naturally thick frame and strong muscles, though their short frame and skin color often causes them to blend into their surroundings.

Relations: Though just as arrogant as other genasi, earth genasi are patient and quiet, asking their contempt for other races. Many are sedentary and like to stay near the place of their birth, while others are always moving seeking out precious treasures of the earth in the form of gems or precious metals. Often as not, earth genasi are solitary individuals and few have the inclination to wait around on them, which is just as well for the earth genasi as they don’t like being bothered to move at an unreasonable pace. Still they are loyal to their companions to the end, and are not ones to let small qualms or differences get between them and their friends. They are also widely regarded as the finest smiths, with many rivaling or even surpassing dwarves in their ability to craft stone and metal.

Alignment: Earth genasi seek a balance in their actions and thus tend to be neutral, though they have a predisposition towards the thorough, linear nature of law. They have little capacity to understand, let alone, embrace the ever-changing freedom of chaos, and are normally apathetic to moral dilemmas that do not concern them.

Earth Genasi Lands: An earth genasi feels at home whenever his feet touch the ground. Their elemental ancestors have no interest in flesh creatures, so they mostly live among their human kin. As a race, they have no lands of their own, but often found deep within mountains, canyons, and near natural rock formations across the planes.

Belief: Many earth genasi revere the earth with what some would consider religious fervor, though few are actually priests. It is not in their nature to change their beliefs easily, and they can be extremely devoted to their ideals, even when presented with flaws in their logic. They are too independent to see much need for faction membership, though a small number join the Fraternity of Order for its stability.

Language: Earth genasi speak Planar Trade and the majority of them have Terran as a second language.

Names: Earth genasi take the name given by their human parents, which varies based on their homeland but often hints back to their unique physical features.

Adventurers: If an earth genasi puts his mind to accomplishing something, few are strong enough to stop them. Those stone princes who collect the hidden treasures of the earth like precious stones and metals will travel far and wide in search of them. Very rarely an earth genasi might reject its elemental heritage out of distaste for being abandoned so quickly by its sire (a rash act in their eyes), and choose to focus on protecting their fragile human kin above all else. These earth genasi may take up adventuring to promote the freedom and stability of other creatures.

Roleplaying an Earth Genasi: You are a being of earth, the greatest of all elements, yet no one understands you or recognizes your true worth. It’s not their fault, and you are patient enough not to hold it against them. Nor will you let their failings stand in your path. They call you stubborn, and you gladly live up to the title. After all, a being with your lineage has a destiny; it’s your duty to ensure that your name is engraved in the records of history.


EARTH GENASI RACIAL TRAITS Edytuj

  •  +2 Strength, +2 Constitution, -2 Wisdom, -2 Charisma. Earth genasi are physically impressive, but can be oblivious and stubborn.
  •  Medium-size humanoid.
  •  Earth genasi base speed is 30 feet.
  •  Earth genasi have a +2 natural armor bonus.
  •  Acid resistance 10.
  •  Soften Earth and Stone (Sp): Earth genasi can use soften earth and stone once per day as cast by a druid of their character level.
  •  Stonecunning: This ability grants an earth genasi a +2 racial bonus on Search checks to notice unusual stonework, such as sliding walls, stonework traps, new construction, unsafe stone surfaces, shaky stone ceilings, and the like. An earth genasi who merely comes within 10 feet of unusual stonework can make a Search check as if he were actively searching, and an earth genasi can use the Search skill to find stonework traps as a rogue can.
  •  +1 racial bonus on saving throws against all earth spells and effects. This bonus increases by +1 for every five class levels the genasi attains.
  •  +2 racial bonus to Appraise and Craft checks that are related to stone or metal items.
  •  Darkvision to 60 feet.
  •  Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus Languages: Any (except secret languages, such as Druidic).
  •  Plane of Origin: Any (often Plane of Earth).
  •  Favored Class: Fighter.
  •  Level Adjustment +1.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.