FANDOM


Genasi3

Genasi ognia

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Genasi ognia

Potomkowie ifrytów i ognistych duchów z Planu Żywiołu Ognia. Płomienni panowie są istotami o ognistym temperamencie, nastawionymi na szybkie działanie. Podczas gdy większość genasi ognia jest natychmiast zabijana przez swoich nie-ludzkich przodków, nielicznym udaje się uciec wraz ze swymi ludzkimi rodzicami na ludzkie ziemie. To tu genasi ognia uczą się tego, by inni się ich bali, postrzegając ich jako uosobienie niszczycielskiej mocy ognia. Choć w przeciwieństwie do tego, jak uważa większość istot, nie są z natury złe, są najbardziej aroganckie i samolubne ze wszystkich genasi, wierząc, że płomienie, które płyną w ich żyłach, czynią ich lepszymi od innych śmiertelników.

Osobowość: Genasi ognia generalnie lubią być w centrum uwagi, prędko podejmują się działań mogących przynieść im chwałę i sławę, ale przy tym szybko nudzą się, gdy sprawy stają się trudne lub zbytnio się przeciągają. Podejmują o wiele więcej starań aniżeli kończą, choć większość odmówiłaby uznania tego za porażkę. Są nerwowe i pełne energii, skwapliwie korzystają z szans spróbowania czegoś nowego i ekscytującego, podczas gdy w sercu mają o sobie wysokie mniemanie. Płomienni lordowie są zawsze w awangardzie kultury i nie wahają się naruszać ogólnie przyjętych norm, uznając, że to społeczeństwo powinno się dostosować do ich upodobań, a nie na odwrót. Zgodnie z naturą ognia, są rozrzutne i niepohamowane, cierpiąc na brak taktu i względu wobec innych. Wieloświat jest placem zabaw i nie obchodzi ich to, że parę zabawek spłonie podczas zabaw.

Opis: Z włosami jak letnie fale ciepła i oczami promieniejącymi z intensywnością płomieni, genasi ognia posiadają wyjątkową zdolność wyróżniania się, bez względu na to, gdzie się znajdują. Większość ma skórę w kolorze głębokiej czerwieni lub węgla, która jest czasem wystarczająco gorąca, by sparzyć tych, którzy ją tkną. Niektóre mają nawet głos brzmiący jak strzelające płomienie, nadający ich mowie niemal czarcie cechy. Podczas gdy wygląd zewnętrzny jest dla nich bardzo istotny, preferują proste i eleganckie ubiory w kolorach czerni i czerwieni, skrojone na miarę najnowszych tendencji w ich kulturze.

Relacje: Większość ras ma wrodzone obawy przed ogniem i przenoszą je na płomiennych panów. W wyniku tego genasi ognia są przyzwyczajone do akceptowania paranoi innych oraz ewentualnego jej podsycania. Ich gorący temperament czyni relacje z nimi ryzykownymi i tylko niektórym chce się wytrzymywać z ich zepsutym i elitarnym nastawieniem. Nawet ci, którzy mogliby się znaleźć w dobrych łaskach płomiennego pana, mogą zostać szybko odrzuceni, kiedy zostaną przyćmieni blaskiem kogoś nowego. Choć może się wydawać, że mają wspólne cechy z innymi sferotkniętymi, uważają odnoszenie ich istnienia do innych ras za obrazę poczynioną ich wrodzonej wyższości.

Charakter: Genasi ognia są obojętne wobec dylematów moralnych i etycznych, uzależniając swoje działania od ich obecnego nastroju. W wyniku tego większość jest prawdziwie neutralna lub chaotyczna neutralna, choć czasami ich zamiłowanie do zniszczenia sprowadza ich na ścieżkę zła.

Ziemie: Genasi ognia są całkowicie tolerowane tylko w tych miastach, gdzie się narodziły, chronione przez ludzkich rodziców przed nienawiścią innych. Dorosłe genasi ognia zazwyczaj decydują się opuścić swoje domy na zawsze w celu poszukiwania nowych wrażeń.

Wiara: Niewielu płomiennych panów utrzymuje silną wiarę i przekonania, lecz zdecydowani na to wybierają bóstwa i frakcje, które promują zmianę, niezależność i zniszczenie. Za najbardziej atrakcyjne w ich kręgach uchodzą Straż Zagłady, Chaosyci, Liga Rewolucyjna i Niedościgniony Porządek. Ogólnie rzecz biorąc, niewiele genasi ognia jest na tyle oddanych czy zainteresowanych by wspierać jakąś organizację bądź filozofię przez dłuższy okres czasu. Te, które są, mogą być najbardziej fanatycznymi z wyznawców.

Języki: Genasi ognia mówią językiem swej rodowitej ziemi i prawie wszystkie używają języka ognia, uważając go za dostojniejszą formę mowy.

Imiona: Genasi ognia często otrzymują imiona od swoich śmiertelnych rodziców, które odzwierciedlają ich pochodzące od żywiołu dziedzictwo.

Poszukiwacze przygód: Genasi ognia ochoczo podejmują się wszystkiego, co odpowiada ich kaprysom w danej chwili, szczególnie, jeśli jest to związane ze sławą i bogactwem.Z powodu ilości strachu, jakim darzą je ludzkie społeczności, genasi ognia wędrują przez plany wzdłuż i wszerz, czerpiąc przyjemność z emocji i niebezpieczeństwa dostarczanego przez podróże. Ich niecierpliwość i skłonność do działania poprzedzającego myślenie gwarantują, że podróż z płomiennym panem będzie interesującym przeżyciem.

Odgrywanie genasi ognia: Krew w twoich żyłach płonie - chcesz spróbować niemożliwego, wybić się ponad przyziemne istoty wokół ciebie. Nie okazujesz innym łaski ani litości; już to, że zauważasz obecność tych słabeuszy to więcej niż trzeba, nie wspominając już o myśleniu o nich jako o równych tobie. Nigdy nie próżnuj, nie wahaj się. Nie pozwalaj być przedstawianym jako osoba słaba i zależna. Śmiertelnicy obawiają się ciebie i nie powinni przestawać. Nie pozwól, by obelga nie została ukarana, gdyż twoim obowiązkiem jest upewnić się, że inni nigdy nie zapomną, kto jest rasą wyższą.


CECHY RASOWE GENASI OGNIA: Edytuj

 * +2 Inteligencja, -2 Charyzma. Genasi ognia mają bystre umysły, ale łatwo je rozgniewać i są kiepskie w kontaktach z innymi.
 * Średni humanoid.
 * Bazowa prędkość genasi ognia to 9 metrów.
 * Odporność na ogień (10).
 * Rozpalenie płomieni (zn): Genasi ognia może użyć rozpalenia płomieni raz na dzień analogicznie do czaru rzucanego przez druida o poziomie równym poziomowi postaci.
 * Spalenie (zw): Jako akcję darmową po wykonaniu udanego ataku dotykowego, genasi ognia może zmusić przeciwnika do wykonania rzutu obronnego na refleks (ST 11 + Budowa) lub do zapalenia się. Płomień pali przez 1k4 rundy, o ile nie zostanie ugaszony. Płonąca istota może użyć akcji całorundowej, by pozbyć się ognia.
 * Premia rasowa +1 do rzutów obronnych przeciwko zaklęciom związanym z ogniem. Ta premia zwiększa się o +1 co pięć poziomów.
 * Widzenie w ciemnościach: 18 metrów.
 * Automatyczne Języki: Planarny Handlowy, regionu rodzinnego. Języki premiowe: Dowolne (oprócz sekretnych języków, takich jak druidów).
 * Plan ojczysty: Dowolny (często Plan Ognia).
 * Ulubiona klasa: Wywoływacz.
 * Dostosowanie poziomu +1Genasi, Fire Edytuj

Descendants of efreet or fire spirits from the Elemental Plane of Fire, the flame lords are fiery-tempered beings of quick action. While most fire genasi are killed outright by their nonhuman parent, a few manage to escape with the mortal parent to human lands. There the fire genasi learns to be feared, perceived as a personification of fire’s destructive power. Though not innately evil, as many believe, they are the most arrogant and selfish of the genasi, believing that the flames that run in their veins make them greater compared to other mortals.

Personality: Fire genasi generally like to be at the center of things, quick to take up causes of glory and fame, but also becoming bored easily if things get difficult or drawn out. They begin far more endeavors than they finish, though most would refuse to admit this as a failing. They are high-strung and full of energy, jumping at the chance to try something new and exciting while remaining elitists at heart. The flame lords typically try to push the extremes of social trends rather than follow them, seeing it as fitting that others would fall short of their capability. Befitting the nature of fire, they are wasteful and excessive, lacking both tact and consideration for others. The multiverse is their playground, and they don’t mind if a few of their toys get burnt in their fun.

Physical Description: Hair like summer heat waves and eyes that glow with the intensity of flames, fire genasi have an exceptional ability to stand out no matter where they are. Most have skin that is deep red or charcoal color, which is sometimes hot enough to burn those who touch it. Some even have a voice that sounds like crackling flames, giving them almost a fiendish quality to their words. While outer appearances are very important to them, they prefer simple and elegant clothing in colors of black and red, fashioned to the latest styles of their culture.

Relations: Most races have an inbred fear of fire, and this distrust carries over to the flame lords. As a result, fire genasi become accustomed to accepting the paranoia of others and eventually reinforce it. Their hot tempers make dealing with them a matter of caution and few are willing to put up with their spoiled and elitist attitudes. Even those who might find themselves in the good graces of a flame lord may be dismissed shortly thereafter when something else catches the genasi’s eye. Though it could easily be reasoned that they share common ground with other planetouched, they consider relating their existence to that of other races an insult to their innate superiority.

Alignment: Fire genasi are typically apathetic to moral or ethical decisions, basing their actions on their mood at the time. As a result most are true neutral or chaotic neutral, though sometimes their love for destruction leads them to the path of evil.

Fire Genasi Lands: Fire genasi are only completely tolerated in the towns where they were first raised, protected by their human parents from the hatred of others. Once mature, fire genasi normally choose to leave their homes forever in search of new thrills.

Belief: Not many of the flame lords hold strong beliefs or convictions, but those who do choose deities and factions that promote change, independence, and destruction. The Doomguard and Xaositects have their share of fire genasi among them, while the Revolutionary League and Transcendent Order may be attractive to them for a time as well. Overall few fire genasi have the dedication or interest to stand behind any organization or philosophy for long. Those who do may be the most fanatical of their kind.

Language: Fire Genasi speak the languages of the land of their birth and almost all have Ignan as a second language, considering it a higher form of speech.

Names: Fire genasi are often given names by their mortal parent that fit their elemental heritage.

Adventurers: Fire genasi readily take up arms for whatever suits their fancy at the time, especially if it involves fame and fortune. Because of the amount of fear human communities have for them, fire genasi often roam the planes for extended periods, enjoying the excitement and danger offered by adventuring. Their impatience and willingness to act first and think later leads them into dangerous situations, guaranteeing that any journey with a flame lord will be an interesting experience.

Roleplaying a Fire Genasi: The blood in your veins burns, driving you to try the impossible and rise above the mundane creatures around you. You give neither mercy nor compassion to others; it is more than enough that you acknowledge these weaklings, let alone view them as equals. Never hesitate or sit idle. Never allow yourself to be portrayed as weak or dependent. Mortals fear you and they should continue to do so. Allow no insult to go unpunished, for it is your responsibility to ensure others never forget who the superior race is.

FIRE GENASI RACIAL TRAITS Edytuj

  •  +2 Intelligence, -2 Charisma. Fire genasi have bright minds but are easily angered and poor in dealing with others.
  •  Medium size humanoid.
  •  Fire genasi base speed is 30 feet.
  •  Fire resistance 10.
  •  Produce Flame (Sp): Fire genasi can use produce flame once per day as cast by a druid of their character level.
  •  Burn (Ex): As a free action after making a touch attack, a fire genasi may force the opponent to succeed on a Reflex save (DC 11 + Constitution) or catch fire. The flame burns for 1d4 rounds if not extinguished sooner. A burning creature can use a full-round action to put out the flame.
  •  +1 racial bonus on saving throws against all fire spells and effects. This bonus increases by +1 for every five class levels the genasi attains.
  •  Darkvision up to 60 feet.
  •  Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus Languages: Any (except secret languages, such as Druidic).
  •  Plane of Origin: Any (often Plane of Fire).
  •  Favored Class: Evoker.
  •  Level Adjustment +1.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.